| Home Page | Archive | Volume content |

Geologia Sudetica

Vol. 35 (2003) Abstracts


Geologia Sudetica, 35: 1-12.

A petrogenetic comparative study of zircons rom the mylonites of the Niemcza Shear Zone and the gneisses of the Góry Sowie Block (SW Poland)

Krystyna Klimas, Ryszard Kryza, Stanisław Mazur & Małgorzata Jendrzejaczyk

Institute of Geological Sciences, University of Wrocław, pl. M. Borna 9, 50-204 Wrocław, Poland, e-mail: klim@ing.uni.wroc.pl, rkryza@ing.uni.wroc.pl, smazur@ing.uni.wroc.pl

Key words: zircon, petrogenetic significance, deformation, mylonite, Niemcza Shear Zone.

Abstract
The morphological features and typological distributions of zircon in the mylonites of the Niemcza Shear Zone (NZ) and in the gneisses and migmatites of the Góry Sowie Block (GSB), in the NE part of the Bohemian Massif, SW Poland, provide important petrogenetic indicators in the strongly deformed metamorphic rocks. The observed similarities between the zircon populations (combined with other field and petrographic evidence) strongly suggest that at least a part of the mylonites developed at the expense of rocks similar to the GSB gneisses and migmatites. The protoliths of the gneisses and migmatites (both in the GSB and within the NZ) were predominantly of sedimentary character, but the zircons suggest that crustal-type granites (in the case of the NZ gneiss and mylonite protoliths) and hybrid mantle/crustal-type granites (in the case of the GSB migmatite protoliths) could have been important sources for the original, mostly detrital (?) material. The large proportion of zircon grains in the NZ mylonites, showing effects of disintegration, can result from sedimentary abrasion of detrital material, and this apparently corroborates the hypotheses that a part of the NZ mylonites derived from protoliths other (more strongly reworked by sedimentary processes?) than those typical of the gneisses and migmatites of the GSB. However, there is also evidence that mylonitization could have influenced the morphometric features of the zircon crystals, generally increasing the proportion of fractured and broken crystals and, most spectacularly, reducing the mean size of the zircon grains in the mylonites. The controversy remains open and to find better constraints would require further detailed petrological studies..


| Home Page | Archive | Volume content |

Geologia Sudetica, 35: 13-24.

Late Cretaceous sharks in the Opole Silesia region (SW Poland)

Robert Niedźwiedzki1 & Marcin Kalina2

1 Uniwersytet Wrocławski, Instytut Nauk Geologicznych, ul. Cybulskiego 30, 50-205 Wrocław, Poland;   e-mail: rnied@ing.uni.wroc.pl
2 Goworów 90; 57-530 Międzylesie, Poland

Key words: Elasmobranchii, lamniform sharks, palaeoenvironment, Upper Cretaceous, Opole Silesia.

Abstract
The upper Cretaceous deposits of the Opole Trough contain rare but relatively diverse shark teeth, mainly from ptychodontid sharks (Ptychodus latissimus Agassiz, 1843, Ptychodus polygyrus Agassiz, 1843 and Ptychodus mammillaris Agassiz, 1843), Anacoracidae (Squalicorax sp.), Mitsukurinidae (Scapanorhynchus raphiodon (Agassiz, 1843)), Alopiidae (Paranomotodon angustidens (Reuss 1845)) and Cretoxyrhinidae. Paranomotodon angustidens has not previously been reported from the Opole Trough. The selachians from the Opole Basin can be divided into two trophic groups: bottom-dwelling ptychodontid sharks with a diet consisting of shelly invertebrates, and pelagic Lamniformes, which were active predators feeding on fast-swimming fish and reptiles. The morphology of the teeth, signs of abrasion and the analysis of the invertebrate assemblage from the Opole Cretaceous suggest that the ptychodontids fed on inoceramid bivalves, while the lamniform sharks fed mostly on fish. Lamniformes live in all marine environments, and their remains are numerous in all the lithostratigraphic units of the Upper Cretaceous in the Opole Trough. The teeth of deep-water ptychodontid sharks are only abundant in the middle part of the Middle Turonian sediments. Nearshore shark remains are extremely rare in the Cretaceous deposits of the Opole Trough. This indicates that the Middle Turonian (middle I. lamarcki Zone) represents the deepest environment of the Opole Cenomanian and Turonian .


| Home Page | Archive | Volume content |

Geologia Sudetica, 35: 25-59.

The boundary zone of the East and West Sudetes on the 1:50 000 scale geological map of the Velké Vrbno, Staré Město and Śnieżnik Metamorphic Units

Jerzy Don1, Jaroslav Skácel2 & Roman Gotowała1

1Institute of Geology Sciences, University of Wrocław, 50-204 Wrocław, pl. M. Borna 9, Poland, e-mail: romgot@ing.uni.wroc.pl;
2790.01 Jesenik, Havličkova 1022, Czech Republic

Key words: tectonics, paleorift zone, Caledonian orogeny, Variscan orogeny, Middle-Variscan Crystalline Rise, digital map, mineral deposits.

Abstract
The results of field investigations carried out by the authors were used together with existing Czech and Polish cartographic publications to compile a digital geological map (1:50 000) of the boundary zone of the East and West Sudetes. This map is supplemented with a text presenting a tectonic interpretation of the cartographic picture, preceded by a brief description of all 61 of the lithostratigraphic units of the area. Apart from this printed version, the map has also been published as a digital version on CD for the first time. The map covers an area of 1875 km2, in which three entire regional geological units occur: the Velké Vrbno dome and the Śnieżnik metamorphic unit, divided by the relatively narrow Staré Město paleorift zone, which is meridionally-stretched along a 55-kilometre long section. The Keprnik and the Vidnava domes, the Zábřeh crystalline unit, and the upper Cretaceous Nysa Kłodzka graben are all partially included in the map.
The authors experienced major difficulties regarding the correlation of lithostratigraphic units to tectonic structures interpreted in a different way; this mainly concerned those lying on opposite sides of the international border. Thus the awareness exists that necessary, although sometimes arbitrary and subjective solutions may not be upheld by the results of future investigations. The digital version of the map should facilitate the supplementation of its contents and should enable a direct correction of the present picture in the course of such future investigations.

The digital version is available on a CD-ROM at the Institute of Geological Sciences, Wrocław University.
E-mail contact: romgot@ing.uni.wroc.pl.

Abstrakt
Obserwacje polowe autorów oraz publikowane czeskie i polskie materiały kartograficzne posłużyły do zestawienia cyfrowej mapy geologicznej w skali 1 : 50 000 strefy granicznej Sudetów Wschodnich z Sudetami Zachodnimi. Uzupełnia ją tekstowa interpretacja tektoniczna uzyskanego obrazu kartograficznego, poprzedzona krótkim opisem wszystkich 61 wydzieleń litostratygraficznych. Oprócz prezentowanej wersji papierowej po raz pierwszy mapa publikowana jest również w formie cyfrowej na dysku CD. Obejmuje obszar 1875 km2 na którym występują w całości trzy regionalne jednostki geologiczne: kopuła Velkého Vrbna i metamorfik Śnieżnika, obie rozdzielone południkowo wydłużoną na odcinku ponad 55 kilometrowym stosunkowo wąską strefą paleoryftu Starého Města. Graniczące od wschodu i zachodu dalsze jednostki, czyli kopuła Keprnika i Vidnavy oraz strefa krystaliniku zabřeskiego i górnokredowy rów Nysy Kłodzkiej, ujęte zostały w częściach ograniczonych ramą mapy.
Przedstawiony obszar obejmuje sudecki wycinek jednego z najważniejszych lineamentów podłoża krystalicznego nie tylko Sudetów, ale i środkowej Europy. Strefa wczesnopaleozoicznego paleoryftu Starého Města, wykorzystana następnie przez waryscyjski zespół nasunięć, stanowi północne przedłużenie nasunięcia moldanubskiego, oddzielającego Masyw Czeski od bloku Bruno-Vistulikum. Dalej ku północy przecina przedgórze sudeckie aż po okolice Wrocławia. Po obu stronach tego głębokiego i konsekwentnie odnawianego rozłamu występują jednostki różniące się rozwojem facjalno-strukturalnym. Na wschodzie pierwsza konsolidacja struktur nastąpiła przed wendem (~560 Ma), natomiast po stronie zachodniej na przełomie kambru z ordowikiem (~500 Ma). Ponowna bardzo silna przebudowa strefy granicznej tych jednostek połączona z intensywnymi procesami metamorfozy - ale szybko zanikającymi na zewnątrz zarówno ku wschodowi jak i ku zachodowi - miała miejsce podczas rozpoczętego w dewonie rozwoju waryscyjskiego łuku orogenicznego. Badany wycinek Sudetów wszedł wtedy w skład środkowoeuropejskiego progu krystalicznego, rozdzielającego internidy od eksternidów tego orogenu (Pożaryski 1992; Don 2000, 2002). Podobnie jak wzdłuż całego łuku, polaryzacja tektoniczna na jego wschodnim skrzydle - przecinającym pra-Sudety - skierowana była wyraźnie na zewnątrz, czyli na wschód. W tej konwencji badana strefa jest przedłużeniem niemieckiego odcinka środkowowaryscyjskiego progu krystalicznego, skręcającego wzdłuż Odry koło Wrocławia na południe w starą strefę rozłamową. Apogeum waryscyjskiej przebudowy tej strefy nastąpiło pod koniec wczesnego karbonu (~340 Ma).
Autorzy mapy natrafili na znaczne trudności związane z korelacją wydzieleń litostratygraficznych różnie interpretowanych struktur tektonicznych, szczególnie po obu stronach granicy państw. Zdają sobie sprawę, iż konieczne niekiedy arbitralne i subiektywne rozwiązania nie zawsze zostaną w przyszłości potwierdzone. Wersja numeryczna opracowanej mapy w znacznym stopniu ułatwi wprowadzanie uzupełnień oraz bezpośrednią korektę obecnego obrazu w toku przyszłych badań.

Równolegle z artykułem zawierajacym analogową wersję mapy przygotowana została jej numeryczna wersja (na poziomie szczegółowości skali 1:50 000), rozprowadzana na dysku CD. Informacja o warunkach nabycia w/w dysku dostępna jest pod adresem e-mail: romgot@ing.uni.wroc.pl.

Souhrn
K sestavení digitální geologické mapy l : 50 000 pásma styku Východních a Západních Sudet byly použity výsledky dlouholetých výzkumů a geologického mapování autorů, jakož i publikované mapové podklady české i polské. Mapu doplňuje stručný text obsahující tektonickou interpretaci získaného kartografického obrazu a stručný popis všech 61 rozlišených litostratigrafických členů a souborů. Kromě předložené tištěné verze je mapa rovněž poprvé publikována digitálním způsobem na disketě CD. Mapa pokrývá rozlohu l875 km2, na jejíž stavbě se podílejí tři regionální geologické jednotky: velkovrbenská klenba, metamorfikum Králického Sněžníku a paleorift Starého Města, který obě zmíněné jednotky odděluje v délce 55 km poměrně úzkým, poledníkově orientovaným pásmem. Sousedící jednotky, tj. klenba vidnavská, keprnická, zábřežské krystalinikum a svrchnokřídová výplň prolomu Kladské Nysy, jsou do mapy pojaty pouze s ohledem na úplnost vymezení studovaného území.
Předkládaná mapa zahrnuje sudetskou část jednoho z nejdůležitějších lineamentů krystalinického podloží nejen Sudet, ale celé střední Evropy. Pásmo staropaleozoického paleoriftu Starého Města, využité později k vzniku variských násunů, představuje severní pokračování moldanubického nasunutí, oddělující Český masiv od bloku bruno-vistulika. To dále k severu pokračuje v sudetském předhoří až do okolí Wrocławi. Po obou stranách této hluboko sahající a následně obnovované labilní zóny vystupují jednotky různící se faciálním a strukturním vývojem. Na východní straně proběhla první konsolidace struktur před vendiénem (~ 560 Ma), zatímco na straně západní až na hranici kambria s ordovikem (~ 500 Ma). Následující velmi silná přestavba styčné zóny těchto jednotek je spojena s intenzivními, ale rychle jak k východu, tak k západu vyznívajícími metamorfními pochody, které probíhaly od devonu ve variském horotvorném oblouku. Zkoumaný úsek sudetské soustavy byl tehdy pojat do středoevropského prahu krystalinika, rozdělujícího internidy od externid tohoto orogénu (Znosko, 1965, 1974; Pożaryski, l992; Don, 2000, 2002). Podobně jako v celém variském oblouku, tektonická polarita na jeho východním křídle, protínajícím Prasudety, je výrazně orientována směrem k vnějšku čili k východu. Z toho pohledu je popisovaná část styčné zóny Západních a Východních Sudet prodloužením německého úseku středovariského hřbetu (prahu) krystalinika, stáčejícího se podél Odry a od Wrocławi k jihu do této staré zlomové zóny (paleoriftu). Vyvrcholení variské přestavby této zóny proběhlo ve spodnim karbonu (~ 340 Ma).
Autoři mapy se setkávali se značnými potížemi při korelaci vyčleněných litostratigrafických souborů a různě interpretovaných tektonických struktur zejména po obou stranách státní hranice. Jsou si vědomi toho, že některé jejich závěry a názory nebudou v budoucnosti zcela potvrzeny. Digitální zpracování mapy však značnou měrou usnadní doplňování a opravy základního pojetí mapy během příštích výzkumů.

Současně s publikovaným článkem obsahujícím tištěnou geologickou mapu v příloze byla sestavena také její digitální verze (v měřítku 1:50 000) na disketě CD. Informace o možnosti jejího získání jsou dostupné na e-mailové adrese: romgot@ing.uni.wroc.pl.| Home Page | Archive | Volume content |

Geologia Sudetica, 35: 61-67.

The problem of „diastrophic” blocks in the marginal parts of the Late Cretaceous Nysa Kłodzka graben, the Sudetes, SW Poland

Jerzy Don

Institute of Geological Sciences, University of Wrocław, pl. M. Borna 9, 50-204 Wrocław, Poland

Key words: tectonics, crystalline basement, fault, thrust, mapping, sedimentary cover.

Abstract
In the marginal parts of the Nysa Kłodzka graben, the presence of „diastrophic” blocks sliding from the frames of the developing morphological depression were distinguished with the use of radar and remote sensing (J. Šebesta in: Batik et al., 1996). The results of mapping and structural observations in the field surprisingly point to the subhorizontal displacement of Cretaceous beds to the outside of the graben, i.e. in the opposite direction to the slide of „diastrophic” blocks suggested by J. Šebesta. The process of subhorizontal overlapping of the Cretaceous beds onto the metamorphic framework may be related to the bursting action of the sediments filling the Nysa Kłodzka graben during the process of subsidence and their squeezing in a wedge-like style into the graben, which narrowed with depth (subhorizontal extensional faults).


| Home Page | Archive | Volume content |