| Home Page | Archive |

Geologia Sudetica

Vol. 13 (1978)

Vol. 13 (1)


The significance of Devonian conodont faunas for the stratigraphy of epi-metamorphic rocks of north-eastern part of the Góry Kaczawskie.
[Znaczenie dewońskich faun konodontowych dla stratygrafii epimetamorficznego kompleksu północno-wschodniej części Gór Kaczawskich]
Urbanek Zdzisława
Geologia Sudetica, 13 (1): 7-28. Abstract

Neogeńska i staroplejstoceńska sedymentacja w obrębie stref zapadliskowych rowów Paczkowa i Kędzierzyna.
[The Neogene and old-Pleistocene sedimentation in the Paczków and Kędzierzyn graben zones, Southern Poland]
Dyjor Stanisław, Dendewicz Albin, Grodzicki Andrzej & Sadowska Anna
Geologia Sudetica, 13 (1): 31-65. Abstract

Makroskopowe struktury tektoniczne w metamorfiku polskiej części Gór Orlickich.
[Major tectonic structures in the Polish part of the Góry Orlickie]
Żelaźniewicz Andrzej
Geologia Sudetica, 13 (1): 67-86. Abstract

Physiography of bed-load meandering streams: imbricated gravels in fine-grained overbank deposits.
[Fizjografia żwironośnych rzek meandrujących: zimbrykowane żwiry w drobnoziarnistych osadach pozakorytowych]
Teisseyre Andrzej Karol
Geologia Sudetica, 13 (1): 87-93. Abstract

Cechsztyńska sól kamienna cyklotemu Z1 w południowo-zachodniej części monokliny przedsudeckiej.
[Zechstein rock-salt of teh Z1 cyclothem in the south-western part of the Fore-Sudetic Monocline]
Kijewski Piotr & Salski Wojciech
Geologia Sudetica, 13 (1): 97-139. Abstract


Vol. 13 (2)


Physiography of bed-load meandering streams 2: deposition of channel-phase sands and the dispersion of ripple- and dune-generated cross-lamination.
[Fizjografia żwironośnych rzek meandrujących 2: depozycja piasku w korytach i rozrzut kierunków zapadu laminacji skośnej]
Teisseyre Andrzej Karol
Geologia Sudetica, 13 (2): 7-20. Abstract

The sedimentation and petrography of Zechstein and lowermost Triassic deposits in the vicinity of Kochanów (Intra-Sudetic Trough).
[Sedymentacja i petrografia utworów cechsztynu i najniższego triasu w rejonie Kochanowa (niecka śródsudecka)]
Lorenc Stanisław & Mroczkowski Jerzy
Geologia Sudetica, 13 (2): 23-38. Abstract

Brekcje tektoniczne południowego krańca bloku gnejsów sowiogórskich.
[On the tectonic breccias at southern edge of the Sowie Góry gneiss block]
Pacholska Antonina
Geologia Sudetica, 13 (2): 41-63. Abstract

Fauna utworów cechsztyńskich w północnej części monokliny przedsudeckiej.
[The Zechstein fauna in the northern part of the Fore-Sudetic Monocline]
Kłapciński Jerzy & Karwowski Leszek
Geologia Sudetica, 13 (2): 67-81. Abstract

Budowa geologiczna okolic Lubina i Sieroszowic (Dolny Śląsk).
[The geological structure of the Lubin-Sieroszowice region (Lower Silesia)]
Tomaszewski Jan Bronisław
Geologia Sudetica, 13 (2): 85-132. Abstract

Dopływ wód podziemnych do kopalni rudy miedzi na monoklinie przedsudeckiej.
[Underground water inflow to the copper-mine of the Fore-Sudetic Monocline region]
Bocheńska Tatiana & Bieniewski Janusz
Geologia Sudetica, 13 (2): 133-141. Abstract

Sprężyste odsączanie wód z górotworu na obszarze kopalni rudy miedzi na monoklinie przedsudeckiej.
[Elastic release of water from a rock complex, copper-mines district of the Fore-Sudetic Monocline region]
Bieniewski Janusz & Bocheńska Tatiana
Geologia Sudetica, 13 (2): 143-150. Abstract

Tektonika epiwaryscyjskich pięter strukturalnych Pojezierza Lubuskiego.
[Tectonics of the epivariscan structural stages in the Lubusz Lake District]
Skoczylas Janusz
Geologia Sudetica, 13 (2): 151-195. Abstract


| Home Page | Archive |