| Home Page | Archive |

Geologia Sudetica

Vol. 23 (1988, 1989)

Vol. 23 (1) (1988)


Zmienność własności fizycznych iłów poznańskich okolic Wrocławia na tle genezy i litostratygrafii.
[Variability of physical properties of the Poznań Clays (Neogene) from the area of Wrocław, with reference to their genesis and lithostratigraphy]
Choma-Moryl Krystyna
Geologia Sudetica, 23 (1): 1-63. Abstract

Mady dolin sudeckich. Część II: Wybrane zagadnienia metodologiczne.
[Recent overbank deposits of the Sudetic valleys, SW Poland. Part II: Selected methodological problems]
Teisseyre Andrzej Karol
Geologia Sudetica, 23 (1): 65-101. Abstract

Palinostratygrafia osadów górnokarbońskich z otworu wiertniczego Grzędy IG-1 (północna część depresji śródsudeckiej).
[Palynostratigraphy of Upper Carboniferous deposits from the Grzędy IG-1 borehole (northern part of the Intra-Sudetic Basin)]
Górecka-Nowak Anna
Geologia Sudetica, 23 (1): 103-119. Abstract

Odkrycie strefy zmineralizowanej Fe-Ti w gabrach masywu Ślęży (komunikat).
[Discovery of Fe-Ti mineralized zone in gabbros of teh Ślęża massif (Fore-Sudetic)]
Jamrozik Leszek, Niśkiewicz Jerzy, Cholewicka-Meysner Danuta, Farbisz Jan & Jodłowski Stanisław
Geologia Sudetica, 23 (1): 121-127.


Vol. 23 (2) (1989)


Mady dolin sudeckich. Część III: Subaeralnie i subakwalnie deponowane osady pozakorytowe w świetle eksperymentu terenowego (1977-1979).
[Recent overbank deposits of the Sudetic valleys. Part III: Subaerially and sybaqueously deposited overbank sediments in the light of field experiment (1977-1979)]
Teisseyre Andrzej Karol
Geologia Sudetica, 23 (2): 1-81. Abstract

Strefa tektoniczna Złoty Stok-Skrzynka w świetle analizy mezostrukturalnej metamorfiku Lądka-Śnieżnika.
[Złoty Stok-Skrzynka structural element in the light of mesostrucrtural analysis of Lądek-Śnieżnik metamorphic terrain]
Dumicz Marian
Geologia Sudetica, 23 (2): 83-106. Abstract

Rozwój strukturalny metamorfiku sowiogórskiego w okolicy Piławy Górnej, Sudety.
[Structural development of the Góry Sowie metamorphic terrain in the vicinity of Piława Górna, the Sudetes]
Cymerman Zbigniew
Geologia Sudetica, 23 (2): 107-153. Abstract

Petrografia utworów górnego dewonu z Gołogłów i Łącznej (dewon kłodzki, Sudety).
[Petrography of Upper Devonian sedimentary rocks in Gołogłowy and Łączna (the Kłodzko Devonian Formation), the Sudetes Mts]
Łapot Włodzimierz
Geologia Sudetica, 23 (2): 155-190. Abstract

Stanowisko torfów młodoholoceńskich z Polanicy-Zdroju (Sudety Środkowe).
[The site of Young Holocene peat from Polanica-Zdrój, Central Sudetes]
Kuszell Teresa
Geologia Sudetica, 23 (2): 191-206. Abstract


| Home Page | Archive |