| Home Page | Archive |

Geologia Sudetica

Vol. 16 (1981)

Vol. 16 (1)


Migmatyzacja w gnejsach północnej części Gór Sowich.
[Migmatization in gneisses of northern part of the Sowie Góry, Sudetes]
Kryza Ryszard
Geologia Sudetica, 16 (1): 7-100. Abstract

Sedymentacja utworów górnego dewonu i dolnego karbonu depresji Świebodzic (Sudety Zachodnie).
[Świebodzice succession (Upper Devonian-lowest Carboniferous): a prograding mass flow dominated fan-delta complex]
Porębski Szczepan J.
Geologia Sudetica, 16 (1): 101-192. Abstract

Wpływ paleomorfologii stropu białego spągowca na zmienność facjalną serii złożowej w Zagłębiu Lubińskim.
[Palaeomorphology of Weissliegendes top as the control of facies variability in ore-bearing series of Lubin Copper-field, southwestern Poland]
Błaszczyk Jerzy Kazimierz
Geologia Sudetica, 16 (1): 195-217. Abstract

Pelagiczne utwory turneju w południowo-wschodniej części Gór Bardzkich.
[Tournaisian pelagic rocks in southwestern part of the Góry Bardzkie]
Haydukiewicz Joanna
Geologia Sudetica, 16 (1): 219-226. Abstract


Vol. 16 (2)


Mikroflora z paragnejsów Gór Sowich (Sudety).
[Microflora from the paragneisses of Sowie Mts (Upper Pre-Cambian, Sudetes)]
Gunia Tadeusz
Geologia Sudetica, 16 (2): 7-21. Abstract

Mikroskamieniałości z metamorfiku na wschód od Niemczy.
[Microfossils from the metamorphic rock series east of Niemcza, southwestern Poland]
Gunia Tadeusz
Geologia Sudetica, 16 (2): 25-45. Abstract

Pozycja geologiczna wapieni wojcieszowskich względem serii zieleńcowej (spilitowo-keratofirowej) w SE części Gór Kaczawskich.
[The geological position of Wojcieszów limestones in relation to the greenstone (spilite-keratophyre) series of southwestern Kaczawskie Mts, Sudetes]
Baranowski Zdzisław & Lorenc Stanisław
Geologia Sudetica, 16 (2): 49-59. Abstract

Utwory kredy górnej pomiędzy Brzegiem a Opolem w świetle badań mikropaleontologicznych.
[Upper Cretaceous rocks between Brzeg and Opole in the light of a micropalaeontological research]
Kłapciński Jerzy & Teisseyre Barbara
Geologia Sudetica, 16 (2): 61-72. Abstract

Próba interpretacji wczesnych etapów tektogenezy Sudetów w naswiązaniu do teorii diapiryzmu wgłębnego oraz koncepcji głębokich rozłamów.
[Early stages of tectogenesis of Sudetes Mts as interpreted in the light of deep diapirism theory and the concept of deep fractures]
Michniewicz Marek
Geologia Sudetica, 16 (2): 75-141. Abstract


| Home Page | Archive |