| Home Page | Archive |

Geologia Sudetica

Vol. 18 (1984)

Vol. 18 (1)


Mikroflora z drobnoziarnistych paragnejsów okolicy Jugowic (Góry Sowie - Sudety).
[Microflora from the fine-grained paragneisses of Jugowice vicinity (Sowie Mts., Sudetes)]
Gunia Tadeusz
Geologia Sudetica, 18 (1): 7-17. Abstract

Osady denne Jeziora Turawskiego w świetle badań geologicznych.
[Bottom sediments of Jezioro Turawskie Lake: a geological study]
Teisseyre Andrzej Karol
Geologia Sudetica, 18 (1): 21-60. Abstract

Petrogeneza wapieni wojcieszowskich.
[Petrogenesis of the Wojcieszów crystalline limestones (Góry Kaczawskie, Sudetes Mts.)]
Lorenc Stanisław
Geologia Sudetica, 18 (1): 61-119. Abstract

Sedimentology and deformational history of unconsolidated Quaternary sediments of the Jaroszów Zone (Sudetic Foreland).
[Sedymentacja i historia deformacyjna nieskonsolidowanych osadów czwartorzędu strefy Jaroszowa]
Brodzikowski Krzysztof & Van Loon Antonius J.
Geologia Sudetica, 18 (1): 123-194. Abstract


Vol. 18 (2)


Stanowisko utworów plioceńskich w Kotlinie Kłodzkiej.
[The site of Pliocene deposits in the Kłodzko Basin, Cental Sudetes]
Jahn Alfred, Łańcucka-Środoniowa Maria & Sadowska Anna
Geologia Sudetica, 18 (2): 7-43. Abstract

Mikroskamieniałości z łupków kwarcytowych okolicy Goszowa w masywie Śnieżnika Kłodzkiego (Sudety Środkowe).
[Microfossils from the quartzitic schists in vicinity of Goszów, Śnieżnik Kłodzki Massif, Central Sudetes]
Gunia Tadeusz
Geologia Sudetica, 18 (2): 47-57. Abstract

Studium petrofizyczne Gór Kaczawskich (Sudety Zachodnie).
[Regional petrophysical study of the Kaczawskie Mts. (Western Sudetes)]
Jaworski Andrzej
Geologia Sudetica, 18 (2): 61-78. Abstract

Mineralizacja tytanomagnetytowa i ilmenitowo-hematytowa w rozwoju metamorficzno-strukturalnym kompleksu łupkowo-kwarcytowego południowej części masywu Strzelina.
[Titanomagnetite and ilmenite-haematite mineralization related to metamorphic and structural development of a crystalline comlex of wchists and quartzites: southern part of the Strzelin Granitoid Massif (The Sudetes)]
Dziemiańczuk Krzysztof & Wojnar Barbara
Geologia Sudetica, 18 (2): 79-105. Abstract

Petrografia i geneza skał rodingitowych w serpentynitach ofiolitowego zespołu Ślęży.
[Petrography and genesis of rodingites in serpentinites of the Ślęża ophiolitic group]
Majerowicz Alfred
Geologia Sudetica, 18 (2): 109-130. Abstract

Petrogeneza ksenolitów w granitoidach Strzelina.
[Petrogenesis of xenoliths in the Strzelin granitoids]
Lorenc Marek
Geologia Sudetica, 18 (2): 133-163. Abstract

W sprawie rewizji pozycji stratygraficznej warstw z Chełmska Śląskiego (perm niecki śródsudeckiej).
[Proposed revision of the stratigraphic position of Chełmsko Śląskie Beds (Permian, Intra-Sudetic Basin)]
Śliwiński Wojciech
Geologia Sudetica, 18 (2): 167-174. Abstract


| Home Page | Archive |