| Home Page | Archive |

Geologia Sudetica

Vol. 19 (1984)

Vol. 19 (1)


Procesy fluwialne i rozwój koryta górnego Bobru na odcinku badawczym w Błażkowej (1967-1982).
[The River Bóbr in the Błażkowa study reach (Central Sudetes): A study in fluvial processes and fluvial sedimentology]
Teisseyre Andrzej Karol
Geologia Sudetica, 19 (1): 7-71. Abstract

Enklawy homeogeniczne (autolity) jako wskaźnik magmowego pochodzenia granitoidów strzelińskich.
[Endogenous enclosures (autoliths) as evidence of magmatic origin of the Strzelin granitoids]
Lorenc Marek
Geologia Sudetica, 19 (1): 75-97. Abstract

Uwagi o genezie syllimanitu z Gór Sowich.
[Remarks on the origin of sillimanite from the Góry Sowie, Sudetes, SW Poland]
Żelaźniewicz Andrzej
Geologia Sudetica, 19 (1): 101-119. Abstract

Budowa geologiczna utworów podpermskich monokliny przedsudeckiej.
[Geology of the Pre-Permian series of the Fore-Sudetic Monocline]
Wierzchowska-Kicułowa Krystyna
Geologia Sudetica, 19 (1): 121-142.


Vol. 19 (2)


Warstwy wałbrzyskie (dolny namur) w Zagłębiu Wałbrzyskim: analiza aluwialnej sedymentacji w basenie węglowym.
[Wałbrzych Beds (Lower Namurian, Wałbrzych Coal Measures): analysis of alluvial sedimentation in a coal basin]
Nemec Wojciech
Geologia Sudetica, 19 (2): 7-73. Abstract

Mikroflora z wapieni krystalicznych okolicy Nowego Waliszowa (Krowiarki - Sudety Środkowe).
[Microflora of the crystalline limestones from the vicinity of Nowy Waliszów (Krowiarki Mts., Cental Sudetes)]
Gunia Tadeusz
Geologia Sudetica, 19 (2): 75-86. Abstract

Geneza oraz metamorficzna ewolucja gnejsów i granitoidów masywu Izerskiego Stogu (Sudety Zachodnie).
[Genezis and metamorphic evolution of gneisses and granitoids of the Izerski Stóg massif (Western Sudetes)]
Żaba Jerzy
Geologia Sudetica, 19 (2): 89-190. Abstract

Budowa skał magmowych okolic Sobótki na podstawie profilowych badań magnetycznych.
[Spatial distribution of igneous bodies of the Sobótka vicinities in the light of magnetic survey]
Cholewicka-Meysner Danuta
Geologia Sudetica, 19 (2): 193-236. Abstract


| Home Page | Archive |