| Home Page | Archive |

Geologia Sudetica

Vol. 21 (1986)

Vol. 21 (1)


Petrografia utworów karbonu Gór Sowich.
[Petrography of Carboniferous rocks from the Sowie Góry Mts (Sudetes)]
Łapot Włodzimierz
Geologia Sudetica, 21 (1): 1-183. Abstract

Zmetamorfizowane skały dewońskie we wschodniej części jednostki Bolkowa (Góry Kaczawskie).
[The metamorphosed Devonian rocks in the Bolków unit (the Kaczawskie Mts, Sudetes)]
Haydukiewicz Adam & Urbanek Zdzisława
Geologia Sudetica, 21 (1): 185-196.37-111. Abstract

Rodingit z serpentynitów okolic Mikołajowa (masyw serpentynitowy Braszowice-Brzeźnica, Dolny Śląsk).
[Rodingite from serpentinites of the vicinity of Mikołajów (serpentinite massif of Braszowice-Brzeźnica, Lower Silesia)]
Gunia Piotr
Geologia Sudetica, 21 (1): 197-229. Abstract

Problem następstwa wiekowego dwóch ciał granitowych i zmienność temperatury krystalizacji w skale z Janowic Wielkich w Rudawach Janowickich.
[A sequence of two granitic masses and their crystallization temperatures in the endocontacts]
Mierzejewski Michał Paweł & Wojnar Barbara
Geologia Sudetica, 21 (1): 231-257. Abstract

Występowanie, petrografia i geneza dolomitu granicznego w cechsztynie okolic Lubina.
[Occurrence, petrography and genesis of the boundary dolomite in the Zechstein near Lubin]
Tomaszewski Jan B. & Cygan Jerzy
Geologia Sudetica, 21 (1): 259-283. Abstract

Spis prac opublikowanych w Geologia Sudetica vol. XI-XX.
Redakcja
Geologia Sudetica, 21 (1): 285-288.

Regulamin publikowania prac w Geologia Sudetica.
Redakcja
Geologia Sudetica, 21 (1): 289-291.


Vol. 21 (2)


Fluvial processes on the wet Miszkowice fan. Part II: Sediment transport, with special reference to the August 1977 flood.
[Procesy fluwialne na „mokrym" stożku Miszkowic. Część II: Transport osau ze szczególnym uwzlędnieniem powodzi w sierpniu 1977 roku]
Teisseyre Andrzej Karol
Geologia Sudetica, 21 (2): 1-71. Abstract

Analiza zróżnicowania mineralizacji miedziowej w piaskowcach białego spągowca na obszarze kopalni Lubin.
[Analysis of the variability of copper mineralization in Whiteliegendes sandstones in the area of the Lubin Mine]
Namysłowska-Wilczyńska Barbara
Geologia Sudetica, 21 (2): 73-100. Abstract

Charakter transgresji morza cechsztyńskiego a geneza osadów białego spągowca na obszarze Wielkopolski (Północna Monoklina Przedsudecka).
[The nature of Zechstein transgression versus origin of Weissliegendes in the Wielkopolska area (northern Fore-Sudetic Monocline, western Poland)]
Karnkowski Paweł Henryk
Geologia Sudetica, 21 (2): 101-127. Abstract

O niektórych przejawach diagenezy tzw. dolego wapienia węglowego Gór Bardzkich.
[Some aspects of the diagenesis of the so-called Lower Carboniferous Limestone of the Bardzkie Mts]
Łapot Włodzimierz
Geologia Sudetica, 21 (2): 129-142. Abstract

Stratigraphy of the Carboniferous deposits in northern part of the Góry Bardzkie, Sudetes.
[Stratygrafia osadów karbońskich północnej części Gór Bardzkich (Sudety)]
Haydukiewicz Joanna
Geologia Sudetica, 21 (2): 143-148. Abstract


| Home Page | Archive |